Tin tức

Tin tức

2012.08.13
Bắt đầu bán ra TPiCS phiên bản Tiếng Việt
2012.04.30
Thông báo chuyển địa điểm
2011.01.17
SOLPACVN đã có trang chủ mới.
2010.12.21
Dự định tổ chức hội thảo về TPICS tại khu công nghiệp Nomura Hải Phòng 2011.01.19.
2010.09.22
SOLPAC đã bắt đầu triển khai TPICS (Gói phần mềm quản lý sản xuất) tại Việt Nam
2010.09.01
Liên kết với Phần mềm quản lý tiền lương nhân công và nhận dạng vân tay MankichiSoftware